[ Home ] [ Folders Arbeidswetgeving ]

15 ARBEIDSBESLUIT HOTELS , RESTAURANTS EN CASINO’S (P.B. 2000 no. 91)

Inleiding

In verband met het feit dat de sectoren hotels, restaurants en casino’s gevoelig zijn voor internationale concurrentie en zeer arbeidsintensief zijn, heeft de regering ervoor gekozen afwijkende regels vast te stellen voor deze bedrijfstakken.

M.i.v. 23 september 2000 gelden voor deze sectoren de navolgende van de Arbeidsregeling 2000 afwijkende regelingen:

De arbeidsduur

De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 48 uur per week, berekend over een periode van 4 weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag niet meer dan 10 uur bedraagt.

De arbeidsduur inclusief overwerk bedraagt ten hoogste 55 uur per week berekend over een periode van 4 weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag niet meer dan 11 uur bedraagt.

M.a.w. de vaststelling van de gewerkte uren gebeurt per 4 weken, zodat met uren kan worden geschoven.

De arbeidsuur per nachtdienst (nachtdienst = indien de werknemer volgens zijn werkrooster arbeid verricht op of na 0.00 uur of voor 06.00 uur) exclusief pauze bedraagt ten hoogste 8½ uur per dag.

Rusttijden en pauze:

De voor de werknemer volgens zijn werkrooster geldende wekelijkse rustdag ( de rustdag moet tenminste éénmaal per 13 weken op een zondag vallen).

Dagelijks de tijd buiten de tijdstippen van aanvang en afloop van zijn arbeidsduur, met dien verstande dat zijn rusttijd per 24 uur tenminste 11 aaneengesloten uren bedraagt.

De feestdagen.

De arbeidstijd moet op elke dag dat de werknemer meer dan 6 uren arbeid verricht, onderbroken worden door een pauze van tenminste een half uur tenzij de dienst dat niet toelaat.

Overwerk

Overwerk kan ontstaan als gevolg van:
-
Langer werken dan de maximaal toegestane arbeidsduur per dag of per week en geeft recht op een bijzondere betaling van 150%.
-
Werken gedurende de voor de werknemer geldende rustdag of op een feestdag geeft recht op een bijzondere betaling van 200%.

Onderling kunnen werkgever en werknemer schriftelijk afspreken dat overwerk niet in geld maar in time-back wordt teruggeven.
Indien de werkgever de werknemer oproept overwerk te verrichten op een dag waarop hij geen arbeid verricht wordt het overwerk geacht tenminste 3 uren te duren.

Indien wordt overgewerkt en de arbeidsduur per dag inclusief overwerk tenminste 10 uren is, heeft de werkgever de verplichting om de werknemer een warme maaltijd of een daartoe toereikende vergoeding te geven.

Stand-by dienst (consignatie)

Consignatie is een tijdruimte tussen 2 opeenvolgende diensten waarin de werknemer verplicht is bereikbaar te zijn.

Als te betalen arbeidstijd geldt de tijdens de consignatie daadwerkelijk gewerkte tijd, als gevolg van een oproep. Één oproep of meerdere oproepen binnen een half uur, worden geacht tenminste een half uur te duren.

Arbeid verricht gedurende de consignatie moet als overwerk worden betaald.

De directeur is bevoegd ten aanzien van een werknemer of een groep van werknemers aanvullende voorwaarden te verbinden ten aanzien van de arbeidsduur (inclusief overwerk), de werktijden, de pauze en de rusttijden.

Let wel: alle overige bepalingen van de Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000 no. 67) blijven van toepassing, zoals de bepaling dat:
- het verbod van kinderarbeid geldt voor kinderen tot en met 14 jaar;
- de werkgever door het vaststellen van het werkrooster in beginsel bepaalt of zijn werknemers wel of geen schemawerkers zijn;
- in iedere onderneming een arbeidslijst behoort te worden opgehangen;
- arbeidslijsten waarop werkroosters voor schemawerkers voorkomen ter kennisgeving aan de Directie Arbeidszaken moeten worden toegezonden;
-
de werkgever verplicht is op verzoek van het departement een personeelsregister over te leggen;
-
de werkgever verplicht is een register van het binnen zijn onderneming verrichte overwerk bij te houden en op verzoek van het departement te overleggen;
-
misdrijven bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar en/of een boete van maximaal NAfl. 100.000,-;
-
overtredingen bestraft worden met hechtenis van ten hoogste één jaar en/of een boete van ten hoogste NAfl. 25.000,-.

Deze folder heeft uitsluitend een informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.