[ Home ] [ Folders Arbeidswetgeving ]

18 Beloning overwerk/feestdagen

DE ARBEIDSREGELING 2000
Niet-Schemawerk(er) – v/s – Schemawerk(er)

De Arbeidsregeling 2000 geeft voorschriften met betrekking tot ondermeer: de abeidsduur, pauze, rusttijden, arbeid in vol-continu dienst, overwerk, kinderarbeid, nachtarbeid, gevaarlijke arbeid en arbeid door inwonend huishoudelijk personeel.

Arbeidsregeling 2000 is van toepassing op werknemers met een inkomen gelijk of minder dan de premie grens van de ziekteverzekering.

Met de invoering van de Arbeidsregeling 2000 per 1 augustus 2000, is er een onderscheid gemaakt tussen niet- schemawerkers en schemawerkers. Voor beide groepen gelden aparte regels ten aanzien van arbeidstijden, werkroosters etcetera.

In deze folder zal bijzonder aandacht worden geschonken aan het verschil niet-schemawerker en schemawerker en hun respectievelijke beloning voor overwerk en beloning op feestdagen.


I. Niet-Schemawerk:

• Arbeid, niet zijnde overwerk, verricht tijdens reguliere kantooruren, te weten:
- tussen 07.00 – 20.00 uur;
- niet op de twee–dagdelen (al dan niet aaneengesloten) bijvoorbeeld: de gehele zaterdag of alleen zaterdagochtend en maandagochtend);
- niet op zondagen;
- niet op feestdagen.
Dus:

• Niet-schemawerkers zijn werknemers met een reguliere vijf/zesdaagse (gemiddeld max) 40-urige werkweek.

II. Schemawerk:

• Arbeid, niet zijnde overwerk, verricht volgens een periodiek werkrooster op verschillende, met het oog op de aard van de onderneming noodzakelijke, tijdstippen waardoor de arbeidstijd geheel of gedeeltelijk valt binnen de in artikel 9, eerste lid, bedoelde rusttijd (art. 2 lid 2 sub e Arbeidsregeling 2000).

• Arbeid verricht volgens een periodiek werkrooster waardoor de arbeidstijd geheel of gedeeltelijk is:
- vóór 07.00 en na 20.00;
- op zondagen of de dagen daarvoor in de plaats;
- op feestdagen.


Dus:

• het betreft (semi-) continudienstbedrijven, horeca, casino’s etc..
• Schemawerkers zijn werknemers met een vijf/zesdaagse (gemiddeld max) 45-urige werkweek waarvan de arbeid op verschillende tijdstippen ( buiten reguliere kantooruren) moet kunnen worden verricht.


Verbod van bepaalde werkroosters/ werktijden

De Directeur is bevoegd bepaalde werktijden of werkroosters geheel of gedeeltelijk te verbieden dan wel daaromtrent bindende aanwijzingen te geven indien:
a. de aard van de onderneming arbeid gedurende de vermelde arbeidstijden niet noodzakelijk maakt;
b. de gezondheid of het welzijn van de werknemer het wenselijk maakt (art. 28, derde lid sub a)

NIET-SCHEMAWERKER

COMPENSATIE VOOR OVERWERK

Alle sectoren

Bijzondere sectoren

Horeca

Huishoudelijk Personeel

Art 15 Lid 1:

Voor verricht overwerk (langer werken dan de maximale toegestane arbeidsduur per dag of per week) ontvangt de werknemer per uur, naast de voor hem geldende volle uurloon, een overwerktoeslag van tenminste 50% van zijn uurloon ter compensatie

Loon +50%

=

(150%)

Loon + 50%

=

(150%)

Bijzondere regeling

(art. 25 lid 1 sub f)

loon + 50%

=

(150%)

Art. 15 Lid 2:

Naast de overwerktoeslag, bedoeld in het eerste lid, moet aan de werknemer die geen schemawerk verricht, bovendien een overwerktoeslag worden betaald van:

Art. 15 Lid 2a:

tenminste 25% van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht gedurende de rusttijd als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c;(= roostervrije dagdeel) dan wel

Loon + 50%

+

 25%

=

(175%)

Valt eventueel terug op de normale overwerkpercentage

(art. 15 lid 1)

Bijzondere Regeling

(art. 25 lid 1 sub f)

loon + 50%

=

(150%)

Art. 15 Lid 2b:

tenminste 50% van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op diens rustdag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b; dan wel

Loon + 50%

+

 50%

=

(200%)

Bijzondere regeling

Artikel 2 lid 1 sub L Arbeidsbesluit Horeca.

 loon+50%

+

50%

=

(200%)

Bijzondere regeling

(art. 25 lid 1 sub g)

Arbeid verricht op een rustdag wordt beloond met een toeslag van 100%.

Loon + 100%

=

(200%)

Art. 15 Lid 2c:

tenminste 100% van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op een feestdag, zulks inclusief het bepaalde in artikel 22, eerste lid.

Loon + 50%

+

 100%

=

(250%)

Bijzondere regeling

Artikel 2 lid 1 sub L Arbeidsbesluit Horeca.

Loon + 50%

+

50%

=

(200%)

Bijzondere regeling

(art. 25 lid 1 sub g)

Arbeid verricht op een feestdag wordt beloond met een toeslag van 100%.

Loon + 100%

=

(200%)

Afronding: het totale aantal minuten wordt telkens op halve uren naar boven afgerond

   (art.14 lid 4 en art. 25 lid 1 sub f en g)

NIET-SCHEMAWERKER

LOON OP FEESTDAGEN

Alle sectoren

Bijzondere sectoren

Horeca

Huishoudelijk Personeel

Art. 22 Lid 1:

De werknemer behoudt over een feestdag aanspraak op tenminste het loon dat hij op die dag gedurende de voor hem geldende normale arbeidstijd zou hebben verdiend, indien die dag geen feestdag zou zijn.

Toepassing

Tenminste het loon.

=

(100%)

Toepassing

Tenminste het loon.

=

(100%)

Toepassing

Tenminste het loon.

=

(100%)

ARBEIDSDUUR NIET-SCHEMAWERKER

Arbeidsduur

  maximaal 10 uur per dag en maximaal 40 uur per week, berekend over een periode van vier weken (artikel 8 lid 1).

Arbeidsduur (inclusief overwerk)

arbeidsduur inclusief overwerk bedraagt ten hoogste 11 uur per dag en 50 uur per week berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de totale arbeidsduur inclusief overwerk berekend over 13 weken niet langer is dan 45 uur (artikel 14 lid 1).
Hiervan is afwijking mogelijk bij cao.

SCHEMAWERKER

COMPENSATIE VOOR OVERWERK

Alle sectoren

Bijzondere sectoren

Horeca

Huishoudelijk Personeel

Art 15 Lid 1:

Voor verricht overwerk (langer werken dan de maximaal toegestane arbeidsduur per dag of per week) ontvangt de werknemer per uur, naast de voor hem geldende volle uurloon, een overwerktoeslag van tenminste 50% van zijn uurloon ter compensatie

Loon + 50%

=

(150%)

Loon + 50%

=

(150%)

Bijzondere regeling

(art. 25 lid 1 sub f)

loon + 50%

=

(150%)

Art. 15 Lid 3

Naast de overwerktoeslag, bedoeld in het eerste lid, moet aan de werknemer die schemawerk verricht, bovendien een overwerktoeslag worden betaald van:

Art. 15 Lid 3a:

tenminste 25% van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht gedurende de rusttijd als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder c; (= roostervrije dagdeel);

Loon + 50%

+

25%

=

(175%)

Valt eventueel terug op de normale overwerkpercentage

(art. 15 lid 1)

Valt eventueel terug op de normale overwerkpercentage

(art. 15 lid 1)

Art. 15 Lid 3b:

tenminste 25% van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op dezelfde dag als die waarop arbeid in nachtdienst wordt verricht; dan wel

Loon + 50%

+

25%

=

(175%)

Valt eventueel terug op de normale overwerkpercentage

(art. 15 lid 1)

Valt eventueel terug op de normale overwerkpercentage

(art. 25 lid 1 sub f)

loon + 50% = (150%)

Art. 15 Lid 3c:

tenminste 50% van zijn uurloon, indien het overwerk plaatsvindt op de dag die volgens zijn werkrooster een rustdag is; dan wel

Loon + 50%

+

 50%

=

(200%)

Bijzondere regeling

Art. 2 lid 1 sub o Arbeidsbesluit Horeca.

Loon + 50%

+

50%

=

(200%)

Bijzondere regeling

(art. 25 lid 1 sub g)

Arbeid verricht op een rustdag wordt beloond met een toeslag van 100%.

Loon + 100%

=

(200%)

Art. 15 Lid 3d:

tenminste 100% van zijn uurloon, indien het overwerk plaatsvindt op een feestdag, zulks inclusief het bepaalde in artikel 22, eerste lid.

Loon + 50%

+

100%

=

(250%)

Bijzondere regeling

Art. 2 lid 1 sub o Arbeidsbesluit Horeca.

Loon + 50%

+

50%

=

(200%)

Bijzondere regeling

(art. 25 lid 1 sub g)

Arbeid verricht op een feestdag wordt beloond met een toeslag van 100%.

Loon + 100%

=

(200%)

Afronding: het totale aantal minuten wordt telkens op halve uren naar boven afgerond
   (art. 14 lid 4 en art. 25, lid 1 sub f en g)

SCHEMAWERKER

LOON OP GEWERKTE FEESTDAGEN

Alle sectoren

Bijzondere sectoren

Horeca

Huishoudelijk Personeel

Art. 22 Lid 2:

In afwijking van het eerste lid, heeft de werknemer, die daadwerkelijk schemawerk verricht op een feestdag, aanspraak op tenminste tweemaal het loon, dat hij op die dag gedurende de voor hem geldende normale arbeidstijd zou hebben verdiend, indien die dag geen feestdag zou zijn

Toepassing

Tenminste tweemaal het loon.

=

(200%)

Toepassing

Tenminste tweemaal het loon.

=

(200%)

Toepassing

Tenminste tweemaal het loon.

=

(200%)

ARBEIDSDUUR SCHEMAWERKER

Arbeidsduur

maximaal 10 uur per dag en gemiddeld maximaal 45 uur per week,
berekend over een periode van vier weken (artikel 8 lid 2).

Arbeidsduur (inclusief overwerk)
arbeidsduur inclusief overwerk bedraagt voor schemawerkers ten hoogste 11 uur per dag en 55 uur per week berekend over 4 weken, met dien verstande dat de totale arbeidsduur inclusief overwerk berekend over 13 weken niet langer is dan 50 uur. (artikel 14 lid 2).
Hiervan is afwijking mogelijk bij cao.

ARBEIDSDUUR HORECA

de arbeidsduur bedraagt ten hoogste 48 uren per week, berekend over een periode van 4 weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag niet meer dan 10 uren bedraagt.
 de arbeidsduur inclusief overwerk bedraagt ten hoogste  55 uren per week berekend over een periode van 4 weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag niet meer dan 11 uren bedraagt.
De arbeidsduur per nachtdienst (= indien de werknemer volgens zijn werkrooster arbeid verricht op of na 0.00 uur of voor 06.00 uur) exclusief pauze bedraagt ten hoogste 8½ uren per dag.

ARBEIDSDUUR HUISHOUDELIJK PERSONEEL
 maximaal 11 uren per dag en maximaal 55 uren per week.

FEESTDAGEN

 1. Nieuwjaarsdag
 2. De dag na de grote Carnavalsoptocht en in St. Maarten de dag voor de Carnavalsoptocht
 3. Goede Vrijdag
 4. Eerste Paasdag
 5. Tweede Paasdag
 6. Hemelvaartsdag
 7. Pinksterzondag
 8. Koninginnedag
 9. 15 december “Koninkrijksdag”
 10. Eerste Kerstdag (25 dec.)
 11. Tweede Kerstdag (26 dec.)
 12. De dag van de vlag: 6/9 Bonaire; 2/7 Curaçao; 11/11 St. Maarten; 16/11 St. Eustatius; eerste Vrijdag in dec. Saba
 13. Dag van de Arbeid
  (Zie: P.B. 2000 NO. 67)

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER
In beginsel is de werkgever vrij om te bepalen, gezien de aard van de werkzaamheden in zijn onderneming, of hij schemawerk of niet-schemawerk toepast.

Arbeidslijst
 In ieder onderneming behoort een arbeidslijst te worden opgehangen

ARBEIDSLIJSTEN, WAAROP WERKROOSTERS VOOR SCHEMAWERKERS VOORKOMEN, DIENEN AAN HET DEPARTEMENT VAN ARBEID EN SOCIALE ZAKEN TE WORDEN TOEGEZONDEN.

  De arbeidslijst geeft een systematisch overzicht van:
·         de verschillende binnen de onderneming aanwezige functies

 • ·         het personeelsbestand
 • ·         werktijden of werkroosters
 • ·         rusttijden
  Arbeidslijst formulieren zijn verkrijgbaar bij het departement

Personeelsregister

De werkgever is verplicht op verzoek een personeelsregister over te leggen.

Een personeelsregister bevat de namen, geboortedatum en nationaliteiten van de werknemers. Van werknemers die van rechtswege zijn toegelaten in de Nederlandse Atillen, wordt het nummer en de datum van afgifte van de verblijfsvergunning vermeld.

Overwerkregister

De werkgever dient een overwerkregister bij te houden en is verplicht op verzoek dit register over te leggen. Het register hoeft niet verder terug te gaan dan één jaar.

Het register geeft een overzicht van:

 •       de namen van de werknemers die overwerk hebben verricht;
 •       de datum waarop het overwerk is verricht;
 •      de duur van het verrichte overwerk per werknemer;
 •      de compensatie.

Deze folder heeft uitsluitend een informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.