[ Home ] [ Folders Arbeidswetgeving ]
19 Rechterlijke beschikking in arbeidszaken

Sinds 1 augustus 2005 bestaat de mogelijkheid om de rechter te vragen een beschikking te geven in zaken die een arbeidsovereenkomst, een agentuurovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst betreffen. Dit betekent dat er over deze zaken goedkoper geprocedeerd kan worden. Voor zaken waarin een beschikking wordt gegeven kan de oproeping per aangetekende brief plaatsvinden. Hierdoor worden de kosten van oproeping door een deurwaarder uitgespaard. Een andere kostenverlaging betreft de griffierechten. Deze bedragen nu f 50,- voor bovengenoemde zaken indien de zaak door de werknemer of de agent wordt aangespannen. Dit betekent dat werknemers voor minder dan honderd gulden hun geschil aan de rechter voor kunnen leggen. Rechterlijke beschikkingen kunnen tevens "uitvoerbaar bij voorraad" zijn. Dit betekent dat een eventueel hoger beroep geen schorsende werking heeft en dat toegekende schadevergoedingen direct opeisbaar zijn.

Indien men zich door een advocaat wil laten bijstaan zullen de kosten natuurlijk aanzienlijk toenemen. Het is niet verplicht om een advocaat in de hand te nemen. Organisaties van werknemers dragen in bepaalde gevallen zorg voor juridische bijstand voor hun leden. Los hiervan bestaat ook de regeling van de kosteloze rechtskundige bijstand (krb):
• Werknemers met een jaarinkomen van minder dan f 12.000,- kunnen in aanmerking komen voor gratis krb.
• Werknemers met een jaarinkomen tussen f 12.000,- en f 22.500,- kunnen ook in aanmerking komen voor krb, mits zij een eigen bijdrage leveren die variëert van f 50,- (bij een jaarinkomen tussen 12 en 15 duizend gulden) tot f 350,- (jaarinkomen tussen 20 en 22,5 duizend gulden).
• Zelfs werknemers met een hoger jaarinkomen kunnen in aanmerking komen voor krb, mits zij kunnen aantonen dat hoewel zij een hoger belastbaar inkomen hebben, zij toch niet in staat geacht moeten worden de vermoedelijke kosten van het advocatenhonorarium te betalen. De Directie Arbeidszaken vraagt in dergelijke gevallen wel de maximale eigen bijdrage van f 350,-.

De rechterlijke beschikking wordt door de Regering gezien als een volwaardig alternatief voor een arbeidskamer. Bij de invoering van de flexibilisering van de arbeidswetgeving in 2000 is toegezegd een arbeidskamer te zullen instellen om de toegang van werknemers tot de rechter te vergemakkelijken. Dat doel is met de huidige wet bereikt zonder dat hiervoor een apart orgaan opgericht hoefde te worden. Dit is effectiever en goedkoper.
 

Deze folder heeft uitsluitend een informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.