[ Home ] [ Folders Arbeidswetgeving ]

8. BESCHERMING KINDEREN EN JEUGDIGE PERSONEN

De Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000 no. 67) geeft voorschriften met betrekking tot de arbeidsduur, werktijden, rusttijden, overwerk, nachtdienst, stand-by dienst (consignatiedienst), feestdagen, verbod van kinderarbeid, verbod van nachtarbeid en van gevaarlijke arbeid voor jeugdige personen alsmede arbeid door inwonend huishoudelijk personeel.

De Arbeidsregeling is o.a. niet van toepassing op werknemers die een inkomen boven de grens

(vanaf 1-1-’01 NAfl. 3690,70 per maand) van de Sociale Verzekeringsbank hebben of die zekere werkzaamheden verrichten ten behoeve van luchtvaart en scheepvaart ondernemingen, ambtenaren of personen werkzaam in verzelfstandigde overheidsdiensten etc.

1. Wat wordt onder kinderen en jeugdige personen verstaan?

De Arbeidsregeling maakt onderscheid tussen kinderen en jeugdige personen.

Kinderen:
meisjes of jongens die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt

Jeugdige personen:
meisjes of jongens die de leeftijd van 15 jaar maar nog niet die van 18 jaar hebben bereikt.

2. Hoe luidt de verbodsbepaling van kinderarbeid?

Het is verboden kinderen, al dan niet tegen loon of vergoeding, arbeid te laten verrichten. Met arbeid bedoelt men alle werkzaamheden zowel binnen als buiten een onderneming, met uitzondering van:

a werkzaamheden in of ten behoeve van het gezin, waarin het kind wordt opgevoed;

b werkzaamheden in scholen, werkkampen of opvoedingsgestichten, mits deze werkzaamheden een opvoedkundig karakter hebben en niet zijn op het behalen van economisch voordeel zijn gericht.

Verder wordt niet als kinderarbeid beschouwd bij landsbesluit te bepalen werkzaamheden verricht door kinderen die 12 jaar of ouder zijn, mits deze werkzaamheden:

a noodzakelijk zijn voor het leren van een vak of beroep (“stage”); of

b uit de aard ervan door kinderen worden verricht, maar die niet plaatsvinden gedurende schooltijd; of

c lichamelijk of geestelijk niet te hoge eisen stellen of niet gevaarlijk zijn (b.v. krantenbezorger), en deze niet plaatsvinden gedurende schooltijd.

3. Hoe luidt de verbodsbepaling van nachtarbeid voor jeugdige personen?

Het is verboden jeugdige personen, al dan niet tegen loon of vergoeding, nachtarbeid te laten verrichten.
Onder nacht wordt hier verstaan: de tijd tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

4. Hoe luidt de verbodsbepaling van gevaarlijke arbeid door jeugdige personen?

Met gevaar wordt hier niet alleen gedoeld op gevaar om gedood te worden of gewond te raken, maar ook op ander gevaar voor de gezondheid, zoals vergiftiging of besmetting.

Jeugdige personen mogen op grond van het Arbeidsbesluit Jeugdige Personen (P.B. 1989, no. 47) geen arbeid verrichten die schadelijk is voor de gezondheid en/of gevaar voor hen oplevert.

Zo mogen jeugdige personen bijvoorbeeld geen arbeid verrichten waarbij zij:

· Gebruik moeten maken van pneumatisch slaggereedschap of grondverdichtingsapparatuur;
· Veelvuldig zware lasten moeten heffen of dragen;
· Betonmolens met mechanische ophaalbak, cirkelzagen en buig- en knip machines voor betonijzer moeten bedienen;
· Hijskranen, goederen bouwliften, heftrucks en trekkers moeten bedienen;
· Patiënten moeten verplegen of verzorgen die aan een ernstige infectieziekte leiden.

Een volledige opsomming van alle vormen van gevaarlijke arbeid die door jeugdige personen niet verricht mogen worden is opgenomen in het Arbeidsbesluit Jeugdige Personen (P.B. 1989, no. 47).

De artikelen 2 tot en met 26 in dit Arbeidsbesluit Jeugdige Personen gelden niet, indien de arbeid onder deskundig toezicht wordt verricht door een jeugdig persoon van 16 jaar of ouder in het kader van een in dit verband erkende beroepsopleiding.

5. Bestaat er een mogelijkheid tot ontheffing van de verbodsbepalingen?

Kinderen
Van het verbod van kinderarbeid is geen ontheffing mogelijk.

Jeugdige personen
Op grond van het Arbeidsbesluit Jeugdige Personen bestaat de mogelijkheid om voor bepaalde gevallen van de daarin genoemde verboden ontheffing te krijgen. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk door de werkgever worden ingediend bij de Directeur van de Directie Arbeidszaken.

Deze folder heeft uitsluitend een informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.