[ Home ] [ Leynan Laboral ]

8. Prohibishon di trabou pa mucha, trabou nokturno/trabou peligroso pa hobennan i hende muhe


LEI DI REGULASHON DI TRABOU 2000
(P.B. 2000 no. 67)

Lei di regulashon di trabou 2000 (P.B. 2000 no. 67) ta enserá reglanan tokante durashon di trabou, oranan di sosiegu, sobretiempu (overtaim), trabou nokturno, servisio stand-by (consignatiedienst), dianan di fiesta, prohibishon di trabou pa mucha, prohibishon di trabou nokturno i peligroso pa hóbennan tambe trabou ehersé dor di trahadó domestiko.

E lei no ta konta pa trahadónan ku ta gana mas ku e entrada stipulá pa Banko di Seguro Sosial òf trahadónan ku ta hasi sierto trabounan pa kompanianan di aviashon, di barku, amtenarnan etc……
E límite di suèldo ta igual na e prima di seguro di malesa kual ta wòrdu stipulá pa Banko di Seguro Sosial. E límite di suèldo ta kambia tur aña.

E foyeto aki ta duna un splikashon riba e prohibishon di trabou pa mucha, trabou nokturno i trabou peligroso pa hóbennan.


1. Kiko mester wòrdu komprende bou di mucha i hóbennan?

Mucha:
Mucha muhé òf hòmber ku no a alkansa e edat di 15 aña.


Hóbennan:
Mucha muhé òf hòmber ku tin e edat di 15 aña pero no a alkansa e edat di 18 aña.


2. Kon e reglanan di prohibishon di trabou pa mucha ta?

En prinsipio ta prohibí pa laga mucha sea kontra un suèldo o un kompensashon ehersé trabou. Ku trabou nos ke men, tur tipo di trabou tantu paden o pafó di un empresa ku eksepshon di:
a. trabounan den o pa e famia kaminda e mucha ta wòrdu kriá;
b. trabounan na skol, kampamentu o institutonan edukativo, basta ku e trabounan ta kontené un karakter edukativo i no ta dirigí riba realisashon di probecho ekonómiko.

Luego no ta konsiderá komo trabou pa mucha, trabounan ehersé dor di muchanan ku tin e edat di 12 aña i ku a kaba 6e klas di skol básiko i kual trabounan pa medio di un dekreto gubernamental a keda determiná, basta si e trabounan aki:
a. ta nesesario pa nan por siña un ofishi o profeshon (“stage”);
b. no ta peligroso o psychosomatikamente no ta eksigí hopi di e muchanan (parti korant).


3. Kon e reglanan di prohibishon di trabou nokturno pa muchanan i hóbennan ta?

Ta prohibí pa muchanan i hóbennan sea kontra di un suèldo o un kompensashon ehersé trabou nokturno.
Bou di nokturno ta wòrdu konsiderá: e orario di 7or di anochi te ku 7or di mainta

4. Kiko ta nifiká trabou peligroso?

Ta prohibí di laga hóbennan ehersé trabou peligroso.

Ku trabou peligroso nos no kier men solamente peliger di morto o keda heridá, pero tambe otro peligernan pa salubridat, manera venenu i kontaminashon.

Hóbennan pa medio di e “Arbeidsbesluit Jeugdige Personen” (P.B. 1989, no. 47) no tin mag di ehersé trabou ku ta okashoná daño pa su salú i/o peliger p’e.

Ta p’esei hóbennan p.e. no tin mag di ehersé trabou kaminda ku nan:
- mester usa aparato di klaba/bati i stamp ku preshon di airu;
- ku regularidat mester hisa o karga kos pisá;
- mester traha ku betonmolen ku baki mekániko, cirkelzaag i aparato pa dobla i kòrtá heru;
- mester kuida pashèntnan ku ta sufri di un malesa di infekshon.

Un resúmen mas amplio di tur forma di trabou peligroso ku hóbennan no tin mag di ehersé ta pará den e “Arbeidsbesluit Jeugdige Personen”(P.B. 1989, no. 47).

E artikulonan 2 te ku 26 di e Arbeidsbesluit aki no ta bálido ora ku un hóben di 16 aña ta ehersé trabou bou di ouspisio di un eksperto den kuadro di un preparáshon profeshonal rekonosé.

5. Ta eksistí posibilidat pa dispensashon riba e reglanan di prohibishon?

Pa mucha
No tin dispensashon riba prohibishon di trabou pa mucha.

Pa hóbennan
A base di e dekreto “Arbeidsbesluit Jeugdige Personen” ta eksistí e posibilidat pa den sierto kaso haña dispensashon di e prohibishonnan menshoná den dje.
Pa esaki e dunado di trabou mester hasi un petishon por ekstrito serka Direktor di Direktorado di Iabo
r.