[ Home ] [Lands besluit KRB] [Landsverordering beeindiging Arbeidsovereenkomst] [Van de overeenkomsten tot het verrichten van Arbeid] [Arbeidsbesluit Horeca]
Arbeidsbesluit Horeca

Arbeidsbesluit Horeca
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste september 2000 ter uitvoering van artikel 27 van de Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67) ter vaststelling van afwijkende regels voor de bedrijfstakken in de bedrijfssectoren hotels en restaurants zoals omschreven in letter H, onderdelen 551 en 552, CBS versie 2-mei 98 en casino’s ( Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000); tekst in P.B. 2000, no. 91; inwtr. m.i.v. 23 sept. 2000; gewijzigd bij:
1. landsbesluit,houdende algemene maatregelen, van 13 september 2001 (P.B. 2001, no. 115), inwtr. m.i.v. 20 okt. 2001.

Artikel 1

1. De arbeidsduur voor de werknemer, die werk verricht in de bedrijfstakken respectievelijk bedrijfssectoren hotels, restaurants en casino’s, zoals omschreven in letters H, onderdelen 551 en 552, en N, onderdeel 92420, van de CBS bedrijfstak classificatie versie 2-mei 98, bedraagt per week maximaal 48 uren, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag maximaal tien uren bedraagt. Betreft het een werkgever in de bedrijfssector casino’s, genoemd in de eerste volzin, die op het moment van inwerkingtreding van de Arbeidsregeling 2000 beschikte over een goedgekeurde werktijdenregeling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Arbeidsbesluit Casino (P.B. 1977, no. 35), dan bedraagt de arbeidsduur voor de werknemer per week maximaal de in die goedgekeurde werktijdenregeling genoemde arbeidsduur, voor zover dat aantal uren meer is dan het in de eerste volzin genoemde aantal uren, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur per dag maximaal tien uren bedraagt.
2. Het is verboden een werknemer arbeid te laten verrichten, waardoor de arbeidsduur genoemd in het eerste lid, wordt overschreden, anders dan bij wijze van overwerk.
3. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 2

1. Ten aanzien van arbeid, verricht in de bedrijfstakken in de bedrijfssectoren hotels en restaurants zoals omschreven in letter H, onderdelen 551 en 552, CBS versie 2-mei 98 en casino’s, geldt in afwijking van de desbetreffende bepalingen van de Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67), het volgende:
a. Artikel 9, eerste lid, onderdelen a en c, van de Arbeidsregeling 2000 zijn niet van toepassing;
b. Artikel 9, tweede lid, onderdelen a en c, van de Arbeidsregeling 2000 zijn niet van toepassing;
c. In afwijking van artikel 9, tweede lid, onderdeel d, van de Arbeidsregeling 2000 heeft de werknemer geen recht op tenminste vijf feestdagen vrijstelling van arbeid per kalenderjaar;
d. In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Arbeidsregeling 2000 organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat de rustdag van de werknemer tenminste éénmaal per dertien weken op zondag valt;
e. In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Arbeidsregeling 2000 geldt dat de werkgever de werknemer op een dag waarop deze meer dan zes uren arbeid verricht een pauze van tenminste een half uur toestaat, tenzij de dienst dat niet toelaat;
f. Artikel 11, derde, vierde en negende lid, van de Arbeidsregeling 2000 is niet van toepassing;
g. Artikel 12, derde lid, van de Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67) is niet van toepassing;
h. In afwijking van artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsregeling 2000 bedraagt de arbeidsduur, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Arbeidsregeling 2000, inclusief overwerk ten hoogste 55 uren per week, berekend over een periode van vier weken, met dien verstande dat de arbeidsduur inclusief overwerk per dag nier meer dan 11 uren bedraagt en de arbeidsduur inclusief overwerk berekend over een periode van 13 weken niet meer dan 48 uren per week bedraagt;
i. Artikel 14, tweede en derde lid, van de Arbeidsregeling 2000 (P.B. 2000, no. 67) is niet van toepassing, met dien verstande dat de arbeidsduur inclusief overwerk per week in geen geval meer dan 60 uur bedraagt;
j. Artikel 15, tweede lid, onderdeel a, van de Arbeidsregeling 2000 is niet van toepassing;
k. In afwijking van artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Arbeidsregeling 2000 moet aan de werknemer die geen schemawerk verricht, naast de overwerktoeslag bovendien een overwerktoeslag worden betaald van tenminste 50 percent van zijn uurloon, indien het overwerk wordt verricht op diens rustdag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, of op een feestdag als bedoeld in artikel 23 van de Arbeidsregeling 2000;
l. Artikel 15, tweede lid, onderdeel c, van de Arbeidsregeling 2000 is niet van toepassing;
m. Artikel 15, derde lid, onderdelen a, b en d, van de Arbeidsregeling 2000 zijn niet van toepassing;
n. In afwijking van artikel 15, derde lid, onderdeel c, van de Arbeidsregeling 2000 moet aan de werknemer die schemawerk verricht, naast de overwerktoeslag bovendien een overwerktoeslag worden betaald van tenminste 50 percent van zijn uurloon, indien het overwerk plaatsvindt op de dag die volgens zijn werkrooster een rustdag of een feestdag als bedoeld in artikel 23 van de Arbeidsregeling 2000 is.
2. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid is de Directeur bevoegd ten aanzien van een werknemer of een groep van werknemers, die in een bepaalde onderneming arbeid als bedoeld in het eerste lid verrichten, aanvullende voorwaarden te verbinden ten aanzien van de arbeidsduur, de arbeidsduur inclusief overwerk, de werktijden, de pauze en de rusttijden, indien dat met het oog op de gezondheid of het welzijn van die werknemer of groep van werknemers bepaaldelijk noodzakelijk is.

Artikel 3

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad waarin het is geplaatst.

Artikel 4

Dit landsbesluit wordt aangehaald als “Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000”